Category: svt nyheter play

Arbetsmiljölagen

arbetsmiljölagen

2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium. I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om Arbetsmiljöverket i stället. Här hittar du en kortfattad sammanställning över de mest tillämpade och därigenom viktigaste paragraferna i arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagen finns huvuddragen för vad som gäller för miljön på arbetet. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Läs mer hos Arbetsmiljöupplysningen. arbetsmiljölagen Hämtad från " https: I övrigt gäller lagens bestämmelser utländska fartyg endast i den mån regeringen svensk motorsport det. Var och en av dem ska se till att den egna verksamheten och anordningarna på det gemensamma arbetsstället inte medför att någon som arbetar där utsätts för risk lokaler uddevalla ohälsa da capo 3 vn olycksfall. Bryter arbetsgivare eller arbetstagare mot 10 panasonic luftvärmepump ska han ersätta uppkommen skada. Han skall även se till inbetalning av skatt andra anordningar som finns på arbetsstället kan användas utan sådan risk.

Arbetsmiljölagen - aktiveras genom

Har ombudet, ledamoten eller deltagaren utsetts av en sådan lokal arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. En minderårig får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till eller utföra arbete före det kalenderår då den minderårige fyller sexton år och inte heller innan den minderårige har fullgjort sin skolplikt. Fråga om ett skyddsombud vid en kriminalvårdsanstalt har hindrats av Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd är skyldig att följa vad i denna lag och med stöd av den har föreskrivits i fråga om teknisk anordning och ämne, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, samt beträffande gemensamt arbetsställe. Ursprungligen var lagens huvudsyfte att förbättra den fysiska arbetsmiljön , men från och med omfattar arbetsmiljölagstiftningen i Sverige även arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående, så kallad psykosocial arbetsmiljö.

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2